اطلاعیه مهم شهریه تابستان

باتوجه به اتمام مهلت پرداخت شهریه تابستان  و شروع امتحانات لطفا هرچه سریعتر نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نمایید ضمنا جهت شرکت در جلسه امتحان داشتن کارت ورود به جلسه الزامی است


اطلاعیه شهریه تابستان

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند مهلت پرداخت شهریه  ترم تابستان (نقد یا چک )به مدت 72 ساعت پس از انتخاب واحد می باشد .در غیر اینصورت واحدهای انتخاب شده  حذف خواهد شد و واحد مالی هیچگونه مسئولیتی نسبت به حذف واحدهای مربوطه ندارد.


اطلاعیه مهم شهریه

باتوجه به اتمام مهلت پرداخت شهریه و شروع امتحانات لطفا هرچه سریعتر نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نمایید ضمنا جهت شرکت در جلسه امتحان داشتن کارت ورود به جلسه الزامی است


اطلاعیه حذف و اضافه

کلیه دانشجویان موظف هستند مبلغ بدهی،مابقی  شهریه خود را طی دو فقره چک به پایان اسفند ماه 1395 و پایان فروردین ماه 1396 تحویل واحد مالی نمایند تا امکان حذف اضافه برایشان فعال گردد . در غیر اینصورت واحد مالی هیچگونه مسئولیتی در قبال انجام نشدن حذف و اضافه بر عهده نخواهد داشت


اطلاعیه مهم انتخاب واحد بهمن 1395

کلیه دانشجویان موظف هستند مبلغ بدهکاری قبلی خود را به همراه چهار میلیون ریال نهایتا تایک روز قبل از بازه انتخاب واحد نقدا واریز نمایند تا امکان انتخاب واحد برایشان فعال گردد در غیر اینصورت واحد مالی هیچگونه مسئولیتی در قبال انجام نشدن انتخاب واحد نخواهد داشت.


اطلاعیه مهم واحد مالی در خصوص حذف و اضافه

کلیه دانشجویان موظف هستند مبلغ بدهی،مابقی  شهریه خود را طی دو فقره چک به تاریخ 1395/07/25 و 1395/08/25 تحویل واحد مالی نمایند تا امکان حذف اضافه برایشان فعال گردد . در غیر اینصورت واحد مالی هیچگونه مسئولیتی در قبال انجام نشدن حذف و اضافه بر عهده نخواهد داشت .


دانشجویان بنیاد شهید و امور ایثارگری

 خدمات پرداخت شهریه به جانبازان 25 درصد به بالا و فرزندان و همسر این جانبازان و همسر شهدا بدون دریافت وجه انجام میگردد و بنیاد شهدا موظف است نسبت به تامین و پرداخت 100درصد هزینه شهریه تحصیلی کلیه مشمولین در دانشگاه اقدام کند.

شهریه مشمولینی که بر اساس ضوابط مندرج در آئین نامه آموزش دانشگاه و موسسه آموزش عالی در مقاطع تحصیلی مختلف حد نصاب نمره را کسب نکرده و مشروط شوند در آن نیمسال تحصیلی

مشمول دریافت شهریه از سوی بنیاد نخواهند شدو پرداخت شهریه به عهده دانشجو می باشد .

دانشجویان موظفند نام و نام خانوادگی و کدملی و کارت ایثارگری خود را در ابتدای نیمسال تحصیلی تحویل دهند.


اطلاعیه تخفیفات شهریه

تخفیف 50 درصد شهریه ثابت به شرط کسب رتبه اول

تخفیف 30 درصد شهریه ثابت به شرط کسب رتبه دوم

تخفیف 20 درصد شهریه ثابت به شرط کسب رتبه سوم

لازم به ذکر است که معیار سنجش ،معدل نسبت به همان مقطع و همان سال تحصیلی می باشد و کسب رتبه منوط به دارا بودن معدل بالای 17 می باشد.


 صفحات  1  2  صفحات