اطلاعیه مهم واحد مالی در خصوص حذف و اضافه

کلیه دانشجویان موظف هستند مبلغ بدهی،مابقی  شهریه خود را طی دو فقره چک به تاریخ 1395/07/25 و 1395/08/25 تحویل واحد مالی نمایند تا امکان حذف اضافه برایشان فعال گردد . در غیر اینصورت واحد مالی هیچگونه مسئولیتی در قبال انجام نشدن حذف و اضافه بر عهده نخواهد داشت .


دانشجویان بنیاد شهید و امور ایثارگری

 خدمات پرداخت شهریه به جانبازان 25 درصد به بالا و فرزندان و همسر این جانبازان و همسر شهدا بدون دریافت وجه انجام میگردد و بنیاد شهدا موظف است نسبت به تامین و پرداخت 100درصد هزینه شهریه تحصیلی کلیه مشمولین در دانشگاه اقدام کند.

شهریه مشمولینی که بر اساس ضوابط مندرج در آئین نامه آموزش دانشگاه و موسسه آموزش عالی در مقاطع تحصیلی مختلف حد نصاب نمره را کسب نکرده و مشروط شوند در آن نیمسال تحصیلی

مشمول دریافت شهریه از سوی بنیاد نخواهند شدو پرداخت شهریه به عهده دانشجو می باشد .

دانشجویان موظفند نام و نام خانوادگی و کدملی و کارت ایثارگری خود را در ابتدای نیمسال تحصیلی تحویل دهند.


اطلاعیه تخفیفات شهریه

تخفیف 50 درصد شهریه ثابت به شرط کسب رتبه اول

تخفیف 30 درصد شهریه ثابت به شرط کسب رتبه دوم

تخفیف 20 درصد شهریه ثابت به شرط کسب رتبه سوم

لازم به ذکر است که معیار سنجش ،معدل نسبت به همان مقطع و همان سال تحصیلی می باشد و کسب رتبه منوط به دارا بودن معدل بالای 17 می باشد.


اطلاعیه در خصوص چک های شهریه

چکهای موسسات مالی و اعتباری و صندوقها پذیرفته نمیشود.

چکها بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی در وجه موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری صادر شود.


نحوه پرداخت شهریه نیمسال اول 96-95

جهت فعال شدن ترم وامکان انتخاب واحد، دانشجو ملزم به پرداخت مبلغ اولیه می باشد که این امکان از دو طریق زیر ممکن می باشد ضمنا جهت واریز شهریه داشتن کد شناسه الزامی است .

 دانشجو می تواند مابقی شهریه راحداکثر طی دوفقره چک تا قبل از حذف واضافه به واحد مالی تحویل دهد در غیر اینصورت پرتال دانشجو محدود می شود .


اطلاعیه

کلیه دانشجویان موظف هستند مبلغ چهار میلیون ریال جهت انتخاب واحد به همراه بدهکاری قبلی واریز نمایند تا امکان انتخاب واحد میسر شود.


شهریه ثابت و متغیر در مقطع کاردانی پیوسته و کارشناسی فنی و مهندسی برای سال تحصیلی 1395-1396

گروه آموزشي شهريه ثابت ( هر نيمسال تحصيلي ) شهريه متغير براي هر واحد درسي (به ريال) شهريه دروس علمي آزمايشگاهي و کارگاهي براي هر ساعت اجرا در هفته شهريه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشي
عمومي پايه نظري اصلي و تخصصي (نظري)
فني و مهندسي 5,343,187 203,550 305,325 373,175 305,325 848,125

تبصره : مبلغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15% نسبت به سال تحصیلی 1394-1395 افزایش خواهد داشت.


شهریه ثابت و متغیر فنی و مهندسی در مقطع کارشناسی ارشد 1396-1395

گروه آموزشي شهريه ثابت ( هر نيمسال تحصيلي ) شهريه متغير براي هر واحد درسي (به ريال) شهريه دروس علمي آزمايشگاهي و کارگاهي براي هر ساعت اجرا در هفته
نظری آزمايشگاهي و کارگاهی
فني و مهندسي 7,802,750 1,458,775 3,901,375 4,867,559

تبصره 1 : مبلغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15% نسبت به سال تحصیلی 1394-1395 افزایش خواهد داشت.
تبصره 2 : شهریه دروس علمي در صورت وجود در برنامه آموزشی ، یک و نیم برابر شهريه دروس نظری محاسبه می گردد.


شهریه ثابت و متغیر علوم انسانی در مقطع کاردانی و کارشناسی 1396-1395

گروه آموزشي شهريه ثابت ( هر نيمسال تحصيلي ) شهريه متغير براي هر واحد درسي (به ريال) شهريه دروس علمي آزمايشگاهي و کارگاهي براي هر ساعت اجرا در هفته شهريه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشي
عمومي پايه نظري اصلي و تخصصي (نظري)
علوم انسانی 4,240,625 203,550 305,325 322,287 254,437 848,125

تبصره : مبلغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال های قبل هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 15% نسبت به سال تحصیلی 1394-1395 افزایش خواهد داشت.


 صفحات  1  2  صفحات