اطلاعیه مهم شهریه

با توجه به اتمام مهلت پرداخت شهربه کلیه دانشجویان موظف هستند مبلغ بدهکاری خود راواریز نمایند .در غیر اینصورت واحد مالی هیچگونه مسئولیتی در قبال حذف واحدهای انتخابی نخواهد داشت.


اطلاعیه حذف و اضافه

کلیه دانشجویان موظف هستند مبلغ بدهی،مابقی  شهریه خود را طی دو فقره چک به پایان اسفند ماه 1395 و پایان فروردین ماه 1396 تحویل واحد مالی نمایند تا امکان حذف اضافه برایشان فعال گردد . در غیر اینصورت واحد مالی هیچگونه مسئولیتی در قبال انجام نشدن حذف و اضافه بر عهده نخواهد داشت


اطلاعیه مهم انتخاب واحد بهمن 1395

کلیه دانشجویان موظف هستند مبلغ بدهکاری قبلی خود را به همراه چهار میلیون ریال نهایتا تایک روز قبل از بازه انتخاب واحد نقدا واریز نمایند تا امکان انتخاب واحد برایشان فعال گردد در غیر اینصورت واحد مالی هیچگونه مسئولیتی در قبال انجام نشدن انتخاب واحد نخواهد داشت.


اطلاعیه مهم واحد مالی در خصوص حذف و اضافه

کلیه دانشجویان موظف هستند مبلغ بدهی،مابقی  شهریه خود را طی دو فقره چک به تاریخ 1395/07/25 و 1395/08/25 تحویل واحد مالی نمایند تا امکان حذف اضافه برایشان فعال گردد . در غیر اینصورت واحد مالی هیچگونه مسئولیتی در قبال انجام نشدن حذف و اضافه بر عهده نخواهد داشت .


دانشجویان بنیاد شهید و امور ایثارگری

 خدمات پرداخت شهریه به جانبازان 25 درصد به بالا و فرزندان و همسر این جانبازان و همسر شهدا بدون دریافت وجه انجام میگردد و بنیاد شهدا موظف است نسبت به تامین و پرداخت 100درصد هزینه شهریه تحصیلی کلیه مشمولین در دانشگاه اقدام کند.

شهریه مشمولینی که بر اساس ضوابط مندرج در آئین نامه آموزش دانشگاه و موسسه آموزش عالی در مقاطع تحصیلی مختلف حد نصاب نمره را کسب نکرده و مشروط شوند در آن نیمسال تحصیلی

مشمول دریافت شهریه از سوی بنیاد نخواهند شدو پرداخت شهریه به عهده دانشجو می باشد .

دانشجویان موظفند نام و نام خانوادگی و کدملی و کارت ایثارگری خود را در ابتدای نیمسال تحصیلی تحویل دهند.


اطلاعیه تخفیفات شهریه

تخفیف 50 درصد شهریه ثابت به شرط کسب رتبه اول

تخفیف 30 درصد شهریه ثابت به شرط کسب رتبه دوم

تخفیف 20 درصد شهریه ثابت به شرط کسب رتبه سوم

لازم به ذکر است که معیار سنجش ،معدل نسبت به همان مقطع و همان سال تحصیلی می باشد و کسب رتبه منوط به دارا بودن معدل بالای 17 می باشد.


اطلاعیه در خصوص چک های شهریه

چکهای موسسات مالی و اعتباری و صندوقها پذیرفته نمیشود.

چکها بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی در وجه موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری صادر شود.


نحوه پرداخت شهریه نیمسال اول 96-95

جهت فعال شدن ترم وامکان انتخاب واحد، دانشجو ملزم به پرداخت مبلغ اولیه می باشد که این امکان از دو طریق زیر ممکن می باشد ضمنا جهت واریز شهریه داشتن کد شناسه الزامی است .

 دانشجو می تواند مابقی شهریه راحداکثر طی دوفقره چک تا قبل از حذف واضافه به واحد مالی تحویل دهد در غیر اینصورت پرتال دانشجو محدود می شود .


 صفحات  1  2  صفحات